Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar. SOU 2020:13 : Betänkande från EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02)

Vill du läsa Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar. SOU 2020:13 : Betänkande från EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02) pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar. SOU 2020:13 : Betänkande från EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02) online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar. SOU 2020:13 : Betänkande från EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02) Image

Utredningen har kartlagt hur och i vilka situationer olika lagstiftningstekniker kan användas inom rättsområden där det finns ett stort antal EU-bestämmelser och föreslår bland annat följande (citerat ur betänkandets sammanfattning): Förslag till straffbestämmelser i fiskelagen (1993:787) och lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitikenSverige ska i egenskap av medlemsstat i EU införa sanktioner vid överträdelser av EU- förordningar på fiskets område. Utredningen lämnar flera förslag till ändringar i fiskelagen och lagen om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, bl.a. att straffbestämmelser i respektive lag ska formuleras som brottsbeskrivningar i de delar överträdelserna anses vara så straffvärda att de ska kunna sanktioneras med fängelsestraff. Utredningen lämnar också förslag till hur sådana bestämmelser kan utformas i respektive lag. Förslagen till straffbestämmelser med fängelse i straffskalan beskriver huvudsakligen sådana brott som anses allvarliga enligt EU:s IUU-förordning (EU:s förordning om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske). Utredningen lämnar även förslag om: bestämmelser som kriminaliserar överträdelser på bötesnivå, vilka enligt förslaget ska utformas som blankettstraffbud som innehåller en ram som närmare anger det kriminaliserade området att administrativa sanktionsavgifter inte ska ha företräde framför straffbestämmelser som sanktionerar överträdelser som kan leda till fängelsestraff att det ska införas bestämmelser om att regeringen i Svensk författningssamling ska ge till känna vilka grundförordningar respektive lag kompletterar Förslagen innebär också att det kriminaliserade området inom fisket utökas genom att även överträdelser av EU-förordningar som begås av oaktsamhet ska vara kriminaliserade. För att undvika oönskade gränsdragningsproblem vid behov av tvångsmedelsanvändning föreslår utredningen en särskild bestämmelse om rätt att göra husrannsakan även för misstänkta överträdelser på bötesnivå. Särskild utredare: Mats Wiberg. För kompletta förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,89 MB

FILNAMN: Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar. SOU 2020:13 : Betänkande från EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02).pdf

ISBN: 9789138250327

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Utredningar | Statens offentliga utredningar

Sammanfattning. Uppdraget . Vi har fått i uppdrag att göra en översyn av straffbestämmelserna i djurskyddslagen (2018:1192) och brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri. Syftet är dels att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur, dels att överväga om andra sanktioner än straffrättsliga påföljder kan vara ett mer effektivt sätt att ...

Ulrika Åkerdahl (medverkande i utredning) | Sören Öman

SOU 2014:54 Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Vildsvin och viltskador ... N 2018:02 EU-straffstadgandeutredningen . Mer information. SOU 2020:13 Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar . N 2017:07 Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

RELATERADE BÖCKER