Att få plats som människa i en organisation - aktiva åtgärder i praktiken

Vill du läsa Att få plats som människa i en organisation - aktiva åtgärder i praktiken pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jerk Elmén,Ana Marega. Att läsa Att få plats som människa i en organisation - aktiva åtgärder i praktiken online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Att få plats som människa i en organisation - aktiva åtgärder i praktiken Image

Den här handboken har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Fokus ligger inte bara på hur vi kan nå upp till lagens krav utan även på hur vi kan arbeta för att skapa den faktiska förändring som lagen är tänkt att ge. Boken är tänkt som en inspiration för dig som på olika sätt arbetar med aktiva åtgärder och som ett komplement till andra handledningar. Vi vill här rekommendera Diskrimineringsombudsmannens (DO) digitala guide Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering, som vi genomgående kommer referera till i denna bok. I den inledande delen ger vi en introduktion till de juridiska ramarna för aktiva åtgärder. Om du vill fördjupa dig ytterligare i lagstiftningen och dess bakgrund går du till bokens andra kapitel, Vad säger lagen? I det tredje kapitlet Aktiva åtgärder i praktiken ger vi exempel hur du kan arbeta konkret med aktiva åtgärder och reflekterar över lärdomarna i forskningscirkeln.Då det aktiva åtgärdsarbetet inte är målstyrt utan en process behandlar det fjärde kapitlet, Processtänket, hur du kan arbeta processinriktat med aktiva åtgärder i till exempel en samverkansgrupp eller för den delen med hela personalgruppen. I det avslutande kapitlet reflekterar vi över om och hur lagen kan nå den effekt som avses - och avslutar med ett medskick för att underlätta er arbetsprocess med de aktiva åtgärderna. Bokens bakgrund: På Malmö mot Diskriminering (MmD) ser vi aktiva åtgärder som ett gott verktyg för att förverkliga intentionen i de mänskliga rättigheterna, och värna om alla människors lika värde. Ett av problemen är dock att lagen kräver en mottagare för att fungera. Det är arbetsgivaren som ansvarar för aktiva åtgärder, men om inte arbetsgivaren känner till lagen eller inte prioriterar arbetet, faller den ganska platt. Ett annat problem är att lagen är vag och svår att översätta in i arbetsplatsens unika verklighet. För att själva förstå hur diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder kan förstås och översättas in i arbetsplatsers praktiska verklighet, valde vi att arbeta utifrån en forskningscirkel. Vår utgångsfråga var: Är diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i arbetslivet praktiskt tillämpbara? Om så, vad ska till för att de ska ge den effekt som avses? I forskningscirkeln ingick fem personer som på olika sätt har i uppgift att arbeta med aktiva åtgärder i sin verksamhet. Deltagarna kom från näringslivet, akademin, offentliga sektorn och idéburen sektor. De fick under processledning från Malmö mot Diskriminering möta en forskare som är expert på diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. Träffarna ägde rum en gång i månaden i ett års tid. Processledarna arbetade nära deltagarna, med stöd och handledning mellan träffarna i deras olika utmaningar. Inom cirkelns ram har deltagarna undersökt, beskrivit och analyserat problem och frågor de själva formulerat kring aktiva åtgärder och diskriminering. Det är deras erfarenheter som ligger till grund för den här handboken, tillsammans med Malmö mot Diskriminerings erfarenheter som processledare i forskningscirkeln och ute i arbetslivet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,97 MB

FILNAMN: Att få plats som människa i en organisation - aktiva åtgärder i praktiken.pdf

ISBN: 9789198496628

FÖRFATTARE: Jerk Elmén,Ana Marega

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Att få plats som människa i en organisation - aktiva ...

Att få plats som människa i en organisation - aktiva åtgärder i praktiken Den här handboken är en inspiration för dig som arbetar med aktiva åtgärder på din arbetsplats. Boken har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter.

PDF Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att ...

Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller ...

RELATERADE BÖCKER