Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995

Vill du läsa Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Björn Forssén. Att läsa Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995 Image

Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995 innehåller den information som Riksskatteverket och - från och med 2004 - Skatteverket har skickat ut till företag samtidigt med deras skattedeklarationer om mervärdesskatt (moms), vilka för övrigt numera benämns momsdeklarationer (eftersom skattedeklaration från och med 2012 är ett samlingsbegrepp som omfattar bland annat momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer). Informationsbladen omfattar tiden från och med Sveriges EU-inträde 1995 till nutid, men det ska inte uppfattas som att det är en komplett serie. Det finns enligt författaren all anledning att söka historiskt infomaterial direkt hos Skatteverket på www.skatteverket.se. Med materialet i denna bok avser han bara att komplettera sådant material, men det kan ändå finnas luckor. Sidorna i denna e-bok är inte numrerade, men läsaren kan skrolla till de sidor som anges i innehållsförteckningen. Tanken med denna produkt är att den som arbetar med ett skatteärende, en advokat, skattekonsult eller handläggare på Skatteverket, ska kunna se vad som hände i mervärdesskattelagstiftningen exempelvis 2003. Det är ibland så att en skatteprocess kan gälla olika uppfattningar i en momsfråga som var föremål för lagstiftning för ganska länge sedan. Då kan det vara en fördel för en eller båda parter att ha möjlighet att bedöma hur Riksskatteverket eller Skatteverket beskrev en ny eller förändrad regel i mervärdesskattelagen (1994:200). Det kan påverka exempelvis en förvaltningsdomstols bedömning av aktuell rättsfråga eller bevisfråga eller fråga om skattetillägg i samband därmed. Det kan också röra sig om ett mål om skattebrott, där olika uppfattningar råder mellan advokaten och åklagaren angående vilka uppfattningar som skulle kunna förekomma angående framför allt en rättsfråga avseende en regel i mervärdesskattelagen. Frågan kan också gälla regler i skatteförfarandelagen (2011:1244) eller någon av dess föregångare eller i de delar av tullagstiftningen där den berör moms. I sistnämnda hänseende nämner författaren att tullagen (2016:253) den 1 maj 2016 ersatte tullagen (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Författaren har beträffande materialet satt gränsen bakåt i tiden vid Sveriges EU-inträde 1995, eftersom innehållet i mervärdesskattereglerna styrs av EU-rätten på området, med i första hand EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG). För forskare inom mervärdesskatterätten nämner författaren att han samtidigt med denna bok har givit ut boken SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess. Där återfinns bland annat SFS (svensk författningssamling) över mervärdesskattereglerna, och på det området omfattar SFS-registret både materiella regler och förfaranderegler alltsedan momsen infördes 1969, genom lag (1968:430) om mervärdeskatt. Det kan vara av intresse för forskare på området, vilka antas söka SFS avseende mervärdesskattereglerna förutsättningslöst. Då kan det underlätta att ha möjligt att titta på vad som hände på området ett visst år från och med Sverige EU-inträde i denna bok, för att sedan leta efter relevant SFS i boken med nämnda SFS-register, vilket också innehåller uppgifter om propositioner och utskottsbetänkanden. Boken innehåller i huvudsak skannat material - kvalitet läsbarhet. Info om denna bok och andra böcker om skatterätt från författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,80 MB

FILNAMN: Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995.pdf

ISBN: 9789176152850

FÖRFATTARE: Björn Forssén

LADDA NER
LÄSA ONLINE

EU:s medlemsländer | Europeiska Unionen

Sedan svackan i oljeväxtproduktion efter Sveriges EU-inträde har produktionen åter börjat stiga. LRF bedömer att potentialen för produktion av raps kan öka från dagens nivå på ca 84 000 ha till ca 150 000 ha. Om 50 % av denna rapsproduktion skulle användas för produktion av RME är potentialen 75 000 m 3, eller 0,7 TWh.

Skatteverkets information till momsdeklaratione - Bokon

Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995 innehåller den information som Riksskatteverket och - från och med 2004 - Skatteverket har skickat ut till företag samtidigt med deras skattedeklarationer om mervärdesskatt (moms), vilka för övrigt numera benämns momsdeklarationer (eftersom skattedeklaration från och med 2012 är ett samlingsbegrepp ...

RELATERADE BÖCKER