Kommunallagen : en kommentar

Kommunallagen : en kommentar-boken skrevs 2019-08-20 av författaren Tom Madell,Olle Lundin. Du kan läsa Kommunallagen : en kommentar-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Tom Madell,Olle Lundin.

Rsfoodservice.se Kommunallagen : en kommentar Image

2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslutom särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhetsamt att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- ochlandstingsråd möjlighet att vara t.ex. föräldralediga. Vidare tydliggörsrollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda. Reglernaför anmälan av delegationsbeslut förenklas genom att nämnderna självafår besluta vilka beslut som ska anmälas. Den kommunala anslagstavlanska fortsättningsvis vara webbaserad. Det har även införts ett kravpå att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Slutligenhar det införts ett uttryckligt lagstöd för att kommunala beslut sominte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de vunnit lagakraft.Den andra upplagan har reviderats och uppdaterats med bl.a. nytillkommenlagstiftning och praxis t.o.m. 1 juli 2019.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,26 MB

FILNAMN: Kommunallagen : en kommentar.pdf

ISBN: 9789139117100

FÖRFATTARE: Tom Madell,Olle Lundin

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Jure AB - Ntbokhandel

Kommentar. En kommun är en ... bruttoinkomst och med självkostnaden som avgiftstak har inte ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). RÅ 2000:35:En kommunal barnomsorgstaxa har givits en sådan utformning att olika avgifter kan komma att utgå vid kommunens barnstugor för i princip likvärdiga ...

Kommunallag (2017:725) | Lagen.nu

Kommunallagen - En kommentar. Artiklar . Politiska vildar och när en förtroendevalds uppdrag kan fås att upphöra. JP Förvaltningsnet, 2018. Delegation av nämndbeslut - analys. JP Förvaltningsnet, 2018. Anknytningskompetens och överskottskapacitet. JP Förvaltningsnet, 2018.

RELATERADE BÖCKER