Kommunallagen : en kommentar

Kommunallagen : en kommentar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Tom Madell,Olle Lundin. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Kommunallagen : en kommentar online.

Rsfoodservice.se Kommunallagen : en kommentar Image

2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslutom särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhetsamt att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- ochlandstingsråd möjlighet att vara t.ex. föräldralediga. Vidare tydliggörsrollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda. Reglernaför anmälan av delegationsbeslut förenklas genom att nämnderna självafår besluta vilka beslut som ska anmälas. Den kommunala anslagstavlanska fortsättningsvis vara webbaserad. Det har även införts ett kravpå att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Slutligenhar det införts ett uttryckligt lagstöd för att kommunala beslut sominte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de vunnit lagakraft.Den andra upplagan har reviderats och uppdaterats med bl.a. nytillkommenlagstiftning och praxis t.o.m. 1 juli 2019.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,95 MB

FILNAMN: Kommunallagen : en kommentar.pdf

ISBN: 9789139117100

FÖRFATTARE: Tom Madell,Olle Lundin

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Jure AB - Ntbokhandel

Lexino uppdateras därför kontinuerligt och de djupa kommentarerna representerar därför det aktuella rättsläget. Med paragrafvisa djupa kommentarer guidar vi dig som är jurist genom tydliga exempel och en gedigen genomgång av rättskällorna inom det område där du söker information.

Kommunallagen - Norstedts Juridik

Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

RELATERADE BÖCKER